STATUT

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W BANIOSZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r., poz.59).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

(Dz.U. z 2017r., poz. 649).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz.1147).

9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).

10. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1652).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).

16. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569).

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017r. poz. 1635).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( D. U. z 2017 r., poz. 1616).

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656).

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (dz. U. z 2013r., poz. 393).

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 161, poz. 968).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r., poz. 1051)

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2043).

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170).

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).

30. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016., poz.1943 z późn. zmianami).

31. Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1627).

32. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019r., poz. 325).

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.).

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

36. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610.).

37. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022r. poz. 1594.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Nazwa i rodzaj przedszkola, jego siedziba

 

§ 1.

 

1. Przedszkole Samorządowe w Baniosze jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Baniosze, ul. Kościelna 1.

3. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Góra Kalwaria.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe

     w Baniosze

ul. Kościelna 1, 05-532 Baniocha

    tel. 22 727 55 89

NIP: 123-08-94-177, REGON 013003480

§ 2

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
1)    przedszkole – należy przez to rozumieć  Przedszkole Samorządowe w Baniosze,
2)    nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,
3)    rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4)    dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola,
5)    podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej,
6)    program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
7)    dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Baniosze
8)    Wicedyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Baniosze.

 

 

 

 

Rozdział II

Cel i zadania przedszkola

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w Ustawie - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

2. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a w szczególności, koncentrując się na:

1) celu wychowania przedszkolnego, którym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Zadania przedszkola:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –

kaszubskiego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

4.Warunki i sposób realizacji:

1) zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa;

2) przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej;

3) nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;

4) przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko odkrywa alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;

5) nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;

6) współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu;

7) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;

8) pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

9) nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

a) informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko  ma obowiązek rozpoczęcia nauki albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

b) informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele opracowują na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

c) informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole,

d) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

10) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy;

11) aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;

12) elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych;

13) elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca

przeznaczone na odpoczynek dzieci (materac, mata, poduszka), jak również

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

14) estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania;

15) aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;

16) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

5. Wynikające z powyższego celu zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) zgłasza  potrzeby  fizjologiczne,  samodzielnie  wykonuje  podstawowe  czynności higieniczne;

b) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

c) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

d) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

e) uczestniczy  w zabawach  ruchowych,  w  tym  rytmicznych,  muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

f) inicjuje  zabawy  konstrukcyjne,  majsterkuje,  buduje, wykorzystując  zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

g)  wykonuje  czynności,  takie  jak:  sprzątanie,  pakowanie,  trzymanie  przedmiotów jedną  ręką  i  oburącz,  małych  przedmiotów  z  wykorzystaniem  odpowiednio ukształtowanych  chwytów  dłoni,  używa  chwytu  pisarskiego  podczas  rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

h) wykonuje  podstawowe  ćwiczenia  kształtujące  nawyk  utrzymania  prawidłowej postawy ciała;

i) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na  rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) rozpoznaje  i  nazywa  podstawowe  emocje,  próbuje  radzić  sobie  z  ich przeżywaniem;

b) szanuje emocje swoje i innych osób;

c) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

d) przedstawia  swoje  emocje  i  uczucia,  używając  charakterystycznych  dla  dziecka form wyrazu;

e) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

f) rozróżnia  emocje  i  uczucia  przyjemne  i  nieprzyjemne,  ma  świadomość,  że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

g) szuka  wsparcia  w  sytuacjach  trudnych  dla  niego  emocjonalnie;  wdraża  swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

h) zauważa,  że  nie  wszystkie  przeżywane  emocje  i  uczucia  mogą  być  podstawą  do podejmowania  natychmiastowego  działania,  panuje  nad nieprzyjemną  emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

i) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

j) dostrzega, że zwierzęta  posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

k) dostrzega  emocjonalną  wartość  otoczenia  przyrodniczego  jako  źródła  satysfakcji estetycznej;

 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) przejawia  poczucie  własnej  wartości  jako  osoby,  wyraża  szacunek  wobec  innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

b) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

c) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

d) używa  zwrotów  grzecznościowych  podczas  powitania,  pożegnania,  sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

e) ocenia  swoje  zachowanie  w  kontekście  podjętych  czynności  i  zadań  oraz przyjętych  norm  grupowych;  przyjmuje,  respektuje  i tworzy  zasady  zabawy w  grupie,  współdziała  z  dziećmi  w  zabawie,  pracach użytecznych,  podczas odpoczynku;

f) nazywa  i  rozpoznaje  wartości  związane  z  umiejętnościami  i  zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

g) respektuje  prawa  i  obowiązki  swoje  oraz  innych  osób,  zwracając  uwagę  na  ich indywidualne potrzeby;

h) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

i) komunikuje  się  z  dziećmi  i  osobami  dorosłymi,  wykorzystując  komunikaty werbalne  i  pozawerbalne;  wyraża  swoje  oczekiwania  społeczne  wobec  innego dziecka, grupy;

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) wyraża  swoje  rozumienie  świata,  zjawisk  i  rzeczy  znajdujących  się  w  bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

b) wyraża  swoje  rozumienie  świata,  zjawisk  i  rzeczy  znajdujących  się  w  bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej  dla  dzieci  i  osób  dorosłych,  mówi  płynnie,  wyraźnie,  rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

c) odróżnia  elementy  świata  fikcji  od  realnej  rzeczywistości;  byty  rzeczywiste  od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

d) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych  dotyczące  treści  znajdujących  zastosowanie  w  codziennej aktywności;

e) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń  w  prostych  historyjkach  obrazkowych,  układa historyjki  obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

f) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je,  tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

g) eksperymentuje  rytmem,  głosem,  dźwiękami  i  ruchem,  rozwijając  swoją wyobraźnię  muzyczną;  słucha,  odtwarza  i  tworzy  muzykę,  śpiewa  piosenki, porusza  się  przy  muzyce  i  do  muzyki,  dostrzega  zmiany  charakteru  muzyki,  np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje  z użyciem  instrumentów  oraz  innych  źródeł dźwięku;  śpiewa  piosenki z  dziecięcego  repertuaru  oraz  łatwe  piosenki  ludowe;  chętnie  uczestniczy w  zbiorowym  muzykowaniu;  wyraża  emocje  i  zjawiska  pozamuzyczne  różnymi środkami  aktywności  muzycznej;  aktywnie  słucha  muzyki;  wykonuje  lub rozpoznaje  melodie,  piosenki  i  pieśni,  np.  ważne  dla  wszystkich  dzieci w przedszkolu,  np.  hymn  przedszkola,  charakterystyczne  dla  uroczystości narodowych  (hymn  narodowy),  potrzebne  do  organizacji  uroczystości  np.  Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

h) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy  proste  i  złożone  znaki,  nadając  im  znaczenie,  odkrywa  w  nich  fragmenty wybranych  liter,  cyfr,  kreśli  wybrane  litery  i  cyfry  na  gładkiej  kartce  papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza  obraz  ruchowy  na  graficzny  i  odwrotnie, samodzielnie  planuje  ruch przed  zapisaniem,  np.  znaku  graficznego,  litery  i  innych  w  przestrzeni  sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

i) czyta  obrazy,  wyodrębnia  i  nazywa  ich  elementy,  nazywa  symbole  i  znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

j) wymienia  nazwę  swojego  kraju  i  jego  stolicy,  rozpoznaje  symbole  narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

k) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i  zabawy, zagospodarowuje  przestrzeń,  nadając  znaczenie  umieszczonym  w  niej przedmiotom,  określa  ich  położenie,  liczbę,  kształt,  wielkość,  ciężar,  porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

l) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty  w  grupy,  szeregi,  rytmy,  odtwarza  układy przedmiotów  i  tworzy własne,  nadając  im  znaczenie,  rozróżnia  podstawowe figury  geometryczne  (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

ł) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując, np. dłoń, stopę, but;

m) określa  kierunki  i  ustala  położenie  przedmiotów  w  stosunku  do  własnej  osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

n) przelicza  elementy  zbiorów  w  czasie  zabawy,  prac  porządkowych,  ćwiczeń i wykonywania  innych  czynności,  posługuje  się  liczebnikami  głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem  kolejnych  liczb,  wykonuje  dodawanie  i odejmowanie  w  sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

o) posługuje  się  w  zabawie  i  w  trakcie  wykonywania  innych  czynności  pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

p) rozpoznaje  modele  monet  i  banknotów  o  niskich  nominałach,  porządkuje  je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

r) posługuje  się  pojęciami  dotyczącymi  zjawisk  przyrodniczych,  np.  tęcza,  deszcz, burza,  opadanie  liści  z  drzew,  sezonowa  wędrówka  ptaków,  kwitnienie  drzew, zamarzanie  wody,  dotyczącymi  życia  zwierząt,  roślin,  ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

s) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie  przestrzeni  własnymi  pomysłami  konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

t) wskazuje  zawody  wykonywane  przez  rodziców  i  osoby  z najbliższego  otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

u) rozumie  bardzo  proste  polecenia  w  języku  obcym  nowożytnym  i  reaguje  na  nie; uczestniczy  w  zabawach,  np.  muzycznych,  ruchowych,  plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki,  śpiewa  piosenki  w  grupie;  rozumie  ogólny sens  krótkich  historyjek opowiadanych  lub  czytanych,  gdy  są  wspierane,  np.  obrazkami,  rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

w) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów  i  zwrotów  mających  znaczenie  w  zabawie  i  innych  podejmowanych czynnościach:  powtarza  rymowanki  i  proste  wierszyki,  śpiewa  piosenki;  rozumie ogólny  sens  krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  wspieranych, np.  obrazkiem,  rekwizytem,  gestem;  zna  godło  (symbol)  swojej  wspólnoty narodowej lub etnicznej;

x) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym –kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza  rymowanki  i  proste  wierszyki,  śpiewa  piosenki;  rozumie  ogólny  sens krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  wspieranych,  np.  obrazkiem, rekwizytem,  gestem,  zna  godło  (symbol)  swojej  wspólnoty  regionalnej  – kaszubskiej.

6. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym,

bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążeniu do osiągania

celów, podejmowaniu odpowiedzialności za siebie, innych i najbliższe swoje otoczenie;

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej;

5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwieniu rozumienia zjawisk

zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć;

7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

7. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania ogólne- w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze;

2) kontakty indywidualne- z inicjatywny rodziców i nauczycieli, rozmowy indywidualne według potrzeb;

3) konsultacje indywidualne- w miarę potrzeb, dni otwarte przedszkola;

4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;

5) kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok;

6) wspólne plenery- warsztaty, rodzinne zabawy, pikniki;

7) spotkania grupowe prowadzone metodami aktywnymi wspólnie z rodzicami i dziećmi, inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych poza terenem przedszkola;

8) dni adaptacyjne dla rodziców i rozpoczynających edukację przedszkolną wychowanków.

 

Rozdział III

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 4

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest

dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności- logopeda, pedagog, psycholog, pedagog specjalny.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami

specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny i dzieci.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) pomocy nauczyciela;

6) asystenta nauczyciela;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu, działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno- kompensacyjnych (organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się- liczba uczestników zajęć wynosi do 5),

b) logopedycznych (organizowanych dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych - liczba uczestników zajęć wynosi do 4),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (organizowanych dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym  - liczba uczestników zajęć wynosi do 10);

d) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3) porad i konsultacji.

9. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

10. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga pisemnej zgody rodzica.

11. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom

dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

12. Szczegółowe zasady pomocy psychologiczno- pedagogicznej zawarte są w opracowanym dokumencie „Procedura organizowania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym w Baniosze”.

 

 

Rozdział IV

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

§ 5

 

1. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 r. ż do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym.

3. Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest:

1) pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

2)wielospecjalistyczna i skoordynowana pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie;

3)stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego, społeczno - emocjonalnego i rozwoju mowy dziecka;

4)wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych;

5)wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku poprzez kształtowanie pożądanych postaw  i zachowań.

4. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2) psycholog;

3) logopeda.

5. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola.

6. Zadaniami zespołu wczesnego wspomagania rozwoju są:

1) ustalanie harmonogramu działań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny;

2) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka (do 30 września lub 30 dni od daty złożenia wniosku o organizację zajęć);

3) dokonywanie oceny efektywności i analizowanie skuteczności pomocy z zakresu wczesnego wspomagania udzielanej dziecku i jego rodzinie;

4)wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wspomagania rozwoju dziecka stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań;

5)współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka na przykład z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.;

6)zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem w warunkach domowych;

7)zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzi dokumentację indywidualną dla każdego dziecka.

7.Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje dyrektor Przedszkola Samorządowego w Baniosze. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są przez cały rok szkolny.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  od 4 do 8 godzin w miesiącu. Wymiar tych godzin ustala dyrektor Przedszkola Samorządowego w Baniosze. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju może być wyższy.

9. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć. Harmonogram jest zgodny

z organizacją danego roku szkolnego.

10.W przypadku kiedy placówka nie zatrudnia specjalistów odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka, dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka na WWRD.

11. Szczegółowe zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  zawarte są w opracowanym dokumencie „Procedura organizowania  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Baniosze”.

 

 

 

Rozdział V

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 6

 

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w przedszkolu ogólnodostępnym.

2. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje Zespół;

1) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół opracowuje  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz  dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem;

2) program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

3) indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa:

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

b) rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym,

c) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola,

d) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,

e) działania wspierające rodziców dziecka w zależności od potrzeb oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistycznej, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań,

g) indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuży jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się  w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Jeżeli orzeczenie zostało złożone na potrzeby rekrutacji w okresie od kwietnia do sierpnia danego roku, to IPET opracowuje się w terminie do 30 września w roku, w którym dziecko rozpoczyna edukację w przedszkolu,

h) rodzice dziecka, dla którego został opracowany IPET, otrzymują kopię programu;

4) zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu  funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

3. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. W przedszkolu mogą zostać utworzone oddziały integracyjne. Dzieci do tego oddziału kwalifikuje się na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6. Oddział integracyjny może być utworzony, a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłosi się przynajmniej troje dzieci z orzeczeniem poradni. Przyjęcia dzieci do tego oddziału dokonuje dyrektor przedszkola. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dzieci

 

§ 7

 

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Tożsamość narodową kształtuje się poprzez:

1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;

2) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;

3) zajęcia w języku polskim;

4) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do ojczyzny.

3. Nauczyciele wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu pielęgnują tradycje związane z regionem i środowiskiem przedszkola.

4. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców:

1) nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez władze Kościoła;

2) nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć;

3) nauka religii odbywa się w wymiarze ustalonym wspólnie z rodzicami (do dwóch zajęć tygodniowo). Czas trwania zajęć z dziećmi w wieku 5- 6 lat około 30 minut, a z dziećmi 3-4 lata około 15 minut.

5. Przedszkole może podjąć, w razie potrzeby dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci romskich. W takim przypadku za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu będzie mógł być zatrudniony- w charakterze pomocy nauczyciela- asystent edukacji romskiej, udzielając pomocy dzieciom romskim, a także współdziałający z rodzicami tych dzieci i z przedszkolem.

6. Przedszkole może podjąć, w razie potrzeby dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości  dzieci ukraińskich. W takim przypadku za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu będzie mógł być zatrudniony obywatel Ukrainy- na stanowisku pomocy nauczyciela, udzielający pomocy dzieciom ukraińskim, a także współdziałający z rodzicami tych dzieci i z przedszkolem.

7. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.

 

Rozdział VII

Organizacja indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

§ 8

 

1. Przedszkole może zorganizować indywidualne przygotowanie przedszkolne.

2. Indywidualne  przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

4. Dyrektor przedszkola ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego  przygotowania przedszkolnego.

5. Zajęcia te prowadzone są z dzieckiem przez jednego lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym oraz innych placówkach.

9. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

1) z grupą wychowawczą w przedszkolu,

2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola,

3) w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

13. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

14. W przypadku obniżenia wymiaru godzin należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej.

15. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Działalność innowacyjna i eksperymentalna przedszkola

 

§ 9

 

1. Przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

2. W przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkole określa organizację tej działalności.

3. Innowacja lub eksperyment mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

4. Innowacje, eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całe przedszkole lub oddział.

5. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji.

 

 

 

Rozdział IX

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi na terenie i poza placówką

 

§ 10

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę na terenie i poza placówką, w trakcie wycieczek.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy przedszkola.

3. Rodzice (opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki.

4. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego, dwóch  lub trzech nauczycielek.

5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.

6. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 15 dzieci.

7. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”.

8. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodzica.

9. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zabaw w sali oraz na terenie ogrodu przedszkolnego  zobowiązany jest sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu.

10. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i pomocy nauczyciela.

11.  Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy i zabawek, sprzęt znajdujący się w sali odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział.

12. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem.

13. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe lub lekarza.

14. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

15. Dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność:

1) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb - ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, wyciszające oraz uspokajające;

2) gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci spędzają czas na powietrzu (organizowane są tam zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zajęcia sportowe, wycieczki i spacery – eksploracje przyrody).

16. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego nauczyciel zwraca szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie trudności i intensywności.

17. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece. Przestrzega przepisów BHP i ppoż.

18. Nauczyciel sprawdza listę obecności na zajęciach; obecności i nieobecności odnotowuje w dzienniku zajęć.

19. Nauczyciel w momencie przekazania grupy drugiemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje.

20. W sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić grupę, ale pod warunkiem zapewnienia dzieciom opieki upoważnionej osoby.

21. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielenie odpowiedniej pomocy.

22. Nauczyciel musi zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.

23. Przynajmniej raz w roku, a także w zależności od potrzeb, przeprowadzana jest kontrola stanu bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola, z której sporządzany jest protokół i przedstawiony organowi prowadzącemu.

24. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Rozdział X

Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 11

 

1. Przedszkole przestrzega zasad i umów zawartych z rodzicami dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;

2) pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców;

3) dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;

4) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

5) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców (prawnych opiekunów);

6) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przekazać dziecko pomocy nauczyciela lub nauczycielce grupy;

7) nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;

8) ze względów organizacyjnych oraz konieczność przygotowywania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie do godziny 9.00.;

9) na czas zajęć w przedszkolu, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, aby uniemożliwić wejścia osobom niepożądanym;

10) odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18.00.;

11) za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiada rodzic lub prawny opiekun dziecka;

12) za bezpieczeństwo dziecka odpowiada przedszkole – od momentu przekazania dziecka pomocy nauczyciela lub nauczycielowi do momentu przekazania dziecka przez pomoc nauczyciela lub nauczyciela rodzicom lub osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola;

13) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola;

14) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powiadamia dyrektora i powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;

15) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe;

16) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby, zapisane są w dokumencie „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego w Baniosze”.

 

 

 

Rozdział XI

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 12

 

1. Przedszkole może nieodpłatnie organizować zajęcia dodatkowe w godzinach pracy przedszkola po realizacji bezpłatnej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego; po godzinie 13.00-tej. Dodatkowe zajęcia prowadzone są przez specjalistów i nauczycieli. 

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

3. Przedszkole informuje rodziców o organizowanych zajęciach dodatkowych lub zmianach wynikających z odwołania zajęć.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

5. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe potwierdza swoją obecność w dzienniku zajęć własnoręcznym podpisem. 

6. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny nad organizowanymi zajęciami dodatkowymi oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.

 

 

Rozdział XII

Szczegółowe kompetencje organów przedszkola

 

§ 13

 

1. Dyrektor przedszkola:

1) dyrektor przedszkola wybrany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola, stanowisko to powołuje i odwołuje organ prowadzący placówkę;

2) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;

3) dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, kształcącą i wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

4) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników administracji i obsługi:

a)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) ustala zakresy obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

d) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

e) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;

5) zadania dyrektora są następujące:

a) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

b) prowadzi obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola,

c) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

d) jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu,

e) ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

f) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

g) wstrzymuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

h) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

i) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

j) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wspomaganie rozwoju dziecka,

k) podejmuje decyzję o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi,

l) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,

ł) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P.Poż.,

m) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

n) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

o) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

p) w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym, program i harmonogram poprawy efektywności nauczania lub wychowania w przedszkolu,

r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

6)  w wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

7) dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

8) dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i planie środków specjalnych przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola;

9) dyrektor może zorganizować z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców powstanie Rady Przedszkola;

10) w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel zatrudniony w placówce;

11) dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;

12) w sytuacjach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci takich jak:

a) organizacja i przebieg imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;

b) nieodpowiednia temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi;

c) zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną;

d) inne nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci;

dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 14

 

 1. Rada Pedagogiczna:

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci;

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;

3) w zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

5) zebrania  Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb, zgodnie z harmonogramem. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6) inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Organ prowadzący;

7) zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady;

8) dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

9) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

10) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

11) do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy i misji przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,
 2. przygotowanie aktualizacji i nowelizacji statutu przedszkola,
 3. uchwalanie regulaminu Rady Rodziców,
 4. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki;

12) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
 2. projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora przedszkola,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. innowacje pedagogiczne;

13) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;

14) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

15) osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

16) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora;

17) dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;

18) zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 

 

§ 15

 1. Rada Rodziców:

1) Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola Samorządowego w Baniosze i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3) w skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rady rodziców dzieci danego oddziału;

4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika;

5) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;

6) Zapisy regulaminu Rady Rodziców muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i statutem;

7) zebrania Rady Rodziców są protokołowane;

8) w zebraniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki;

9) do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym;

10) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców;

11) tryb wyboru członków Rady Rodziców:

a) wybory do rady przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie,

b) rodzice wychowanków danego oddziału zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie 3-osobową radę oddziałową,

c) rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby,

d) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału; jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic,

e) wybory do rad oddziałowych danej grupy przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w  głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania; do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej,

f) przedstawiciele rad oddziałowych wybierają w głosowaniu jawnym spośród siebie komisję skrutacyjną (osoby, które nie kandydują do prezydium), a następnie w głosowaniu jawnym wybierają prezydium rady rodziców; jeżeli osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie dla tych osób powtarza się; w zależności od uzyskania największej liczby głosów wybiera się: przewodniczącego, zastępcę,  skarbnika i sekretarza.

12. Wybory do Rady Rodziców są tajne.

 

§ 16

 

1. Zasady współdziałania organów przedszkola:

1) organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola dając każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w regulaminie działania, zgodnych z Prawem Oświatowym, w sprawach spornych decyzje podejmowane są większością głosów;

2) nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka;

3) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

4) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola;

5) współdziałanie dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa i obowiązki rodziców wynikających z przepisów Prawa Oświatowego, przepisów wykonawczych do Ustawy oraz z Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców;

2.  Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z misji  przedszkola,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,  
 5. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;

3.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu,
 2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 5.  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych u dzieci,
 6. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 7. odbieranie dziecka w godzinach pracy przedszkola,
 8. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania leków,
 9. zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka (fizycznych i psychicznych) i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje),
 10. kontrolowanie co dziecko zabiera z domu do przedszkola, celem uniknięcia wypadku,
 11. kontynuowanie zaleconych ćwiczeń,

12)   przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie

      podstawowych czynności samoobsługowych,

13)współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w zakresie ujednolicenia działań wychowawczo- kształcących  rodziny i przedszkola.

 

 

§ 17

 

1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1) Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

 1. indywidualnych rozmów,
 2. nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
 3. nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;

2) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do :

 1. w zakresie działalności opiekuńczo- wychowawczej i kształcącej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego;

3) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwiania sporu w toku :

a) indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,

b) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora,

c) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

d) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

4) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ( rodzic ) ma prawo złożyć odwołanie:

a) w zakresie działalności opiekuńczej- wychowawczej i kształcącej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego;

5) spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów;

6) strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/ postępowanie wyjaśniające;

7) rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 

Rozdział XIII

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 18

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym przedszkole.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. Dopuszcza się przyjęcie do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Liczna dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci.

4. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb placówki i realizowanych założeń programowych.

5. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący w organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci oraz w okresie absencji nauczycieli- dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych, w których liczba dzieci nie może przekraczać 25- cioro i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu organizację pracy przedszkola organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

1) Nauczyciele i dyrektor do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/ opiekunami prawnymi również telefonicznie;

2) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są za pośrednictwem platformy Microsoft Teams;

3) Informacje i zadania dla wychowanków przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 

§ 19

 

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2.  Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.  Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 3.  sposoby  osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
 4. metody przeprowadzania analizy oceny gotowości szkolnej dziecka
  (diagnoza dojrzałości szkolnej);
 5. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

4. Nauczyciel może opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami albo przedstawić dyrektorowi program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego wychowanków i warunkom, w jakich pracuje albo przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem dlaczego je proponuje. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.

5. Termin dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego do użytku to początek roku szkolnego.

6. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii:

1)  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony;

2) konsultanta lub doradcy metodycznego.

7. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu wychowania przedszkolnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

8. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

10. Praca opiekuńczo- wychowawcza i kształcąca prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

12. Czas trwania zajęć wychowawczo- dydaktycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 20

 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. prowadzenia dziennika zajęć, w którym na bieżąco ma dokumentować przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej; po zrealizowaniu zajęć powinien dokonać wpisu tematu i potwierdzić realizację swoim podpisem; do dziennik zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, numery telefonów i adresy e-mail do rodziców (prawnych opiekunów), imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka; odnotowuje obecności dzieci na zajęciach;
 2. prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
 3. przygotowania informacji o gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego objętego wychowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 4. planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej i ponoszenia odpowiedzialność za jej jakość;
 5. prowadzenia zeszytu wyjść poza teren przedszkola;
 6. dokonywania wpisów do księgi zastępstw za nieobecność nauczyciela.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzą dzienniki zajęć z wykazaniem dzieci uczęszczających na zajęcia oraz programem pracy na dany rok.

 

 

§ 21

1. W Przedszkolu Samorządowym w Baniosze  są 3 oddziały.

2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75. Maluchy- 25, Średniaki- 25, Starszaki- 25.

 

 

§ 22

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie do maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1)  liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

3. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

§ 23

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

3. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)   czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience (realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie);

2) różne sytuacje edukacyjno - wychowawcze organizowane przez dzieci (zajęcia niekierowane), organizowane lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci (zajęcia kierowane);

3) zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, o charakterze wyrównawczo – stymulującym;

4) ćwiczenia poranne;

5) czytanie na śniadanie;

6) zajęcia wspierające rozwój dziecka (zajęcia kierowane);

7) zabawy ruchowe;

8) swobodną zabawę przy niewielkim udziale nauczyciela;

9) czynności samoobsługowe i organizacyjne;

10) czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności);

11) zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zajęcia sportowe, wycieczki i spacery – eksploracje przyrody;

12) realizację założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami;

13) odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie;

14) samodzielne  zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca z dzieckiem zdolnym;

15) swobodną zabawę w kącikach zainteresowań lub ogrodzie;

16) zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali.

 

 

 

§ 24

 

1. Rozkład dnia opracowany przez radę pedagogiczną uwzględnia indywidualne możliwości każdego dziecka zapewniając mu codziennie:

1) aktywność umysłową;

2) aktywność ruchową;

3) aktywność plastyczną;

4) aktywność konstrukcyjną;

5) aktywność muzyczną;

6) aktywność słowną opartą na zabawie.

 

 

§ 25

 

1. Podstawowymi formami działalności opiekuńczo- wychowawczej i kształcącej są:

1) działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczycielkę;

2) zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe;

3) zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla dzieci z niedoborami psychoruchowymi;

4) wycieczki, teatrzyki i uroczystości okolicznościowe;

5) stworzenie prozdrowotnych warunków wychowania;

6) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia na świeżym powietrzu;

7) tworzenie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.

 

 

§ 26

 

1. Dzienny czas pracy Przedszkola Samorządowego w Baniosze  ustalony jest na każdy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska;

2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie w godz. od 8.00 do 13.00.;

 

 

Rozdział XIV

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 27

  1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.
  2. Opłata za przedszkole, którą ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka składa się z dwóch części:
   1)    opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonej przez gminę,
   2)    opłaty za wyżywienie.
  3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego).
  4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.
  5.  Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są za przebyty miesiąc w przedszkolu. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 10 każdego  miesiąca. Informację z wysokością opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z numerem rachunku bankowego otrzymuje rodzic (opiekun prawny) na wskazany przez rodzica (prawnego opiekuna) adres e- mail od intendenta przedszkola. Rodzic opłatę wnosi przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i na wpłaty za wyżywienie.
  6. 50% zniżki w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego dyrektor przyznaje dzieciom, które objęte są programem działań wspierających wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria (uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii).
  7. Przedszkole posiada własną kuchnię. Organizuje cztery posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa, II danie), podwieczorek. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendentka wspólnie z kucharką. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
  8.  Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są za przebyty miesiąc w przedszkolu. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 10 każdego  miesiąca. Informację z wysokością opłaty za wyżywienie wraz z numerem rachunku bankowego otrzymuje rodzic (opiekun prawny) na wskazany przez rodzica (prawnego opiekuna) adres e- mail od intendenta przedszkola. Rodzic opłatę wnosi przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i na wpłaty za wyżywienie.
  9. Ewidencja liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.
  10.  Opłata za wyżywienie może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności.
  11. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  12.   W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
  13.  Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, a także koszty utrzymania stołówki.
  14.  Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub innymi podmiotami.

 

 

 

 

Rozdział XV

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 28

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora,  nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc specjalistów w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy oraz prowadzenia i organizowania różnego typu form pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.

4. Przedszkole współpracuje również z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch lub trzech nauczycieli, pracujących w układzie godzin podanych zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.

6. Nauczyciele współdziałają  z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

7. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranym programem oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

8.W przedszkolu jest utworzone  stanowisko wicedyrektora przedszkola. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

9. Wicedyrektor  wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.

10.Zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala dyrektor Przedszkola

11.Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola;

2) organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli;
3) przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli);

4) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania;

6) realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w placówce;
7) sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji;

8) obserwowanie zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy;

9) dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej;

10) uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;

11) wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;

12) w przypadku nieobecności dyrektora, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych;

13) hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania;

14) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

15) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

12. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktów z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola;

3) informowanie rodziców o realizowanych zadaniach wychowawczych wynikających z programu wychowania przedszkolnego, a w czasie kontaktów indywidualnych udzielanie rzetelnych informacji dotyczących dziecka;

4) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- kształcąco- opiekuńczej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z obowiązującym programem;

5) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

6) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju;

7) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;

8) kształcenie i wychowywanie  dzieci w umiłowaniu do ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

9) dokonywanie oceny gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza dojrzałości szkolnej 6-latka) w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

10) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia wychowanków oraz przejawach demoralizacji dzieci;

11) zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego;

12) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarnych gestów;

13) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań;

14) dążenie do pobudzenia procesów. rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;

15) nasilenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym wychowankom;

16) wspieranie  rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;

17) stosowanie twórczych i nowoczesnych metody nauczania i wychowania;

18) eliminowania niepowodzeń dzieci, docenianie wysiłku dziecka włożonego w pracę bez względu na jej efekt;

19) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze opiekuńczym, dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

20) otaczanie zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości;

21) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami: tworzenie miesięcznych planów pracy z dzieckiem, które są zgodne z podstawą programową i dostosowane do grupy wiekowej dziecka;

22) prowadzenie rzetelnych obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci w celu dobrania trafnych metod, form i sposobów pracy z dzieckiem a nie jego oceny:

 1. obserwacja powinna być prowadzona dyskretnie i nie ingerować w zachowanie dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu, gdzie na co dzień przebywa,
 2. dokumentacja tych obserwacji jest obowiązkowa, natomiast sposób dokumentowania jest ustalony przez Radę Pedagogiczną i służy nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz jest wykorzystana w trakcie rozmów z rodzicami;

23) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc pedagogiczno- psychologiczną polegającą na:

a) organizowaniu badań mających na celu zwróceniu uwagi na dzieci potrzebujące pomocy,

b) dotarciu do świadomości rodziców oraz kierowaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich specjalistów,

c) organizowaniu spotkań ze specjalistami,

d) organizowaniu na terenie przedszkola zajęć terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne;

e) ścisłym respektowaniu i wykonywaniu zaleceń specjalistów;

24) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy przy stosowaniu twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

25) dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczenie się o estetykę pomieszczeń;

26) aktywne uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej, realizowanie  jej postanowień i uchwał;

27) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

28) realizowanie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i kształcących uwzględniających potrzeby i zainteresowania dziecka;

29) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty monitorowanie postępów dziecka w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

13. Nauczyciel zatrudniany w przedszkolu  musi przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

14. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.

15. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

16. Do obowiązków nauczyciela logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

17. Do obowiązków pedagoga należy:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup  i innych specjalistów w:

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Do obowiązków psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Pedagog specjalny realizuje zajęcia w ramach zadań związanych z:

1) rekomendowaniem dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci  w życiu przedszkola o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka;

3) wspieraniem nauczycieli w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

5) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym;

6) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

7) udzielaniem dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

9) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

 

§ 29

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:

1) sekretarka,

2)  intendentka, 

3) szef kuchni,

4) pomoc kuchenna,

5) pomoc nauczyciela,

6) konserwator.

2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi  jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

4. Każdy z pracowników zatrudnionych w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. wynikających z odrębnych przepisów oraz do realizacji dodatkowych zadań zlecanych przez dyrektora przedszkola.

5. Każdemu z zatrudnionych pracowników powierza się szczegółowy zakres obowiązków zgodnie z odrębnymi przepisami. Znajdują się one w teczkach osobowych.

6. Do podstawowych obowiązków sekretarki należy:
1) Współpraca z ZOPO w Górze Kalwarii.

2) Prowadzenie  spraw kadrowych przedszkola w formie papierowej, elektronicznej, w tym przygotowuje umowy o pracę oraz inne druki i akty kadrowe oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do naliczania wynagrodzenia pracowników przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Prowadzi akta osobowe wszystkich pracowników przedszkola i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami oraz dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli.
4) Chroni dane osobowe pracowników i dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) Kontroluje terminowość wykonania badań przez nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.
6) Prowadzi ewidencję obecności pracowników administracji i obsługi
(listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich wszystkich pracowników.
7) Przygotowuje zestaw danych do sporządzania arkusza organizacji przedszkola
i aneksów do niego oraz projektu budżetu przedszkola.
8) Dba o zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
9) Dba o przechowywanie dokumentacji powizytacyjnej, pokontrolnej itp.
10) Prowadzi ewidencję urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowuje projekt planu urlopów i przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia.
11) Prowadzi ewidencję upoważnień i pełnomocnictw.
12) Prowadzi wymagane prawem rejestry, księgę druków ścisłego zarachowania.
13) Na zlecenie dyrektora (wicedyrektora) przygotowuje projekty pism, przedstawiając uprawnionym osobom do podpisu.
14) Zapewnia sprawną, grzeczną i kulturalną obsługę kancelaryjno-biurową przedszkola.
15) Sporządza czystopisy, kopie i odpisy dokumentów. Prowadzi korespondencję.
16) Dokonuje odbioru korespondencji przychodzącej, rejestruje i znakuje pisma wychodzące.
17) Dba o zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki. Dokonuje zakupów niezbędnych w przedszkole materiałów.
18) Obsługuje urządzenia znajdujące się w sekretariacie.
19) Przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne.
20) Codziennie odbiera  pocztę elektroniczną i rozsyła maile do adresatów.
21) Terminowo i z należytą starannością wykonuje sprawozdania GUS oraz sprawozdania oświatowe SIO.
22) Prowadzi archiwum przedszkolne.
23) Dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji przedszkolnej , zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw.
24) Na wniosek pracowników przedszkola zgłasza dyrektorowi stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przedszkola oraz potrzeby naprawy lub zakupu sprzętu.
25) Prowadzi rejestr dokumentacji finansowej, dba o terminowość realizacji umów, przekazywania faktur, zleceń płatności, itp.

26) Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

27) Prowadzi księgi inwentarzowe
28) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.

7. Do zadań intendenta należy:
1) Terminowe zaopatrywanie placówki w potrzebne produkty żywieniowe.
2) Ustalanie jadłospisów uwzględniając diety dzieci.
3) Przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HCCP.
4) Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów w kartotekach magazynowych.
5)Terminowe wystawianie odpłatności za wyżywienie, kontrola nad terminowymi wpłatami przez rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu.
6) Utrzymywanie magazynu środków żywności w należytym stanie sanitarno-porządkowym.
7) Sporządzanie raportów magazynowych oraz ich terminowe przedkładanie dyrektorowi  przedszkola.
8) Sporządzanie i przedkładanie rachunków za żywienie dzieci finansowanych przez OPS.
9) Ponoszenie  materialnej odpowiedzialności za powierzone materiały i magazyn żywnościowy; zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki środkami  żywnościowymi (prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji zapasów magazynowych).
10) Przestrzeganie zasad BHP, ppoż.

11)Sporządzanie dokumentacji sanitarnej.

12) Prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek żywieniowych.
13) Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola.
14) Bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
15)  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.

8.  Do podstawowych obowiązków szefa kuchni należy:

1) Udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie.
2)  Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm.
3)  Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed obróbką.
4)  Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem.
5)  Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
6)  Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
7)  Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
8)  Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach.
9)  Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
10)  Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów.
11)  Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami.
12) Zachowanie  zgodności kalorycznych przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością.
13)  Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych.

 14) Dbanie o stan powierzonego sprzętu i narzędzi.
15) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz  czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej.
16) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
17) Bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

9. Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy:

1) Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie.
2) Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.
3) Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami.
4) Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych.
5) Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni.
6) Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
7) Natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub dyrektorowi wszystkich usterek nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
8) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
9) Pomoc przy porcjowaniu posiłków.
10) Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach.
11) Przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
12) Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi.
13) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych.
14) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego.
15) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
16) Doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności.
17) Bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

10. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1) Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonego oddziału.
2) Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
3) Spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających.
4) Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
5) Opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek.
6) Udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu Sali.
7) Uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy.
8) Unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin.
9) Pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci.
10) Dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp. w przydzielonej grupie.
11) Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń.
12) Przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości.
13) Zabezpieczanie przed dziećmi środków czystości, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

14) Utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie przedszkola; dbałość o czystość i porządek w ogrodzie przedszkolnym.
15) Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów BHP i ppoż.,
16) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora/wicedyrektora przedszkola lub nauczyciela pracującego razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

11. Do podstawowych obowiązków konserwatora  należy:

1) Dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych całego obiektu przedszkolnego przy współpracy ze specjalista ds. BHP.
2) Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu przedszkola.
3) Dozór nad instalacją grzewczą przedszkola - czuwanie nad jej sprawnością i porządkowanie pomieszczeń kotłowni.
4) Wykonywanie drobnych prac remontowych w pomieszczeniach przedszkolnych i na terenach placówki.
5) Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych przedszkola oraz wokół budynku przedszkolnego.
6) Dbanie o sprawność instalacji wodno- kanalizacyjnej w ramach możliwości technicznych, a zwłaszcza o szczelność kranów i spłuczek oraz drożność kanalizacji.  
7) Dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników prądu.
 8) Przeprowadzanie naprawy i konserwacji sprzętu i mebli przedszkolnych i sprzętu sportowego.
 9) Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.
 10) Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
11) Konserwacja urządzeń.
12) Odśnieżanie, usuwanie lodu z chodników, sopli lodowych z dachu w okresie zimy oraz koszenie trawy w okresie letnim.

13) Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.
14) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola zleconych przez dyrektora /wicedyrektora przedszkola.

 

 

 

Rozdział XVI

Wychowankowie przedszkola

 

§ 30

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  dziecko kończy 9 lat.

6. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności i prowadzona jest w formie elektronicznej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria na dany rok szkolny.

8. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie prowadzonego procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
 2. poznawania swojej odrębności i indywidualności;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 4. przebywania w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo;
 5. przebywania wśród osób odpowiedzialnych, zaangażowanych i zaufanych, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej lub fizycznej;
 6. poszanowania godności osobistej, rozwijania sprawności fizycznej oraz zdrowego odżywiania się, poznawania świata poprzez działania: badanie, eksperymentowanie i przeżywanie, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, ciągłej opieki nauczyciela, codziennego pobytu na powietrzu, korzystania z terapii logopedycznej i pomocy psychologiczno- pedagogicznej jeśli takiej pomocy potrzebują, badania i eksperymentowania, zadawania trudnych pytań oraz formułowanie własnych ocen;
 7. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
 8. szacunku dla wszystkich jego potrzeb i akceptacji takim jakie jest, partnerskiej rozmowy na każdy temat i aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 9. swobody wyrażania myśli i przekonań, rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
 10. do badania i eksperymentowania oraz doświadczania konsekwencji własnego zachowania, przygotowania do samodzielnego życia;
 11. do zabawy i wyboru towarzysza zabawy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 12. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia;
 13. poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno- kulturowej i technicznej;
 14. spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 15. wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
 16. pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”;
 17. zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
 18. wprowadzania w kulturę bycia;
 19. zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych, do snu, wypoczynku, zdrowego

jedzenia oraz regulowania swoich potrzeb.

9. Obowiązki dzieci:

1) przestrzeganie społecznie pożądanych postaw i zachowań wspierających koleżeństwo i przyjaźń;

2) poszanowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego;

3) kulturalnego zachowania się na co dzień;

4) używanie form grzecznościowych;

5) poszanowanie mienia;

6) przestrzeganie umów zawartych z nauczycielami;

7) sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie.

10. W czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę poprzez stosowanie odpowiednich zasad i regulaminów funkcjonujących na terenie przedszkola i poza nim.

11. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- edukacyjnego uwzględniając zasadę: zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji.

12. W przypadku sytuacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola powiadamia właściwe instytucje takie jak policja lub sąd rodzinny.

13. Dziecko może być nagrodzone ustną pochwałą nauczyciela, pochwałą do rodziców, pochwałą dyrektora.

14. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1) rozmową z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń jakie stwarza;

3) odsunięciem od zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

15. Dyrektor skreśla dziecko z listy wychowanków na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

Rozdział XVII

Rodzice

§ 31

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież (zmienną)

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

5) przestrzeganie godzin pracy przedszkola;

6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

8) przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie przedszkola.

2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

 § 32

 

1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

2. W przypadku zachorowania dziecka powiadamia się rodziców. Mają oni obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

3. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, decyzje podejmuje dyrektor przedszkola. W takich wypadkach wzywane jest pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia).

 

 

 § 33

1.W przypadku podejrzenia lub zauważeniu śladów przemocy, molestowania nauczyciel powiadamia dyrektora, który przeprowadza rozmowę z rodzicami.

2.W skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia OPS, III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

3.W przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji i prokuratury.

 

§ 34

1.Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem, koncepcją pracy przedszkola;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola;

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców.

 

§ 35

1.Do form współpracy przedszkola i rodziców zaliczamy między innymi:

1) zebranie ogólne;

2) zebrania grupowe – w miarę potrzeb;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem – wg potrzeb;

4) kąciki – tablice dla rodziców – na bieżąco;

5) zajęcia otwarte;

6) udział rodziców w uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych – wg kalendarza imprez;

7) wycieczki;

8) oglądanie prac, kart pracy dziecka – na bieżąco;

9) wgląd w arkusze obserwacyjne cech rozwojowych dziecka;

10) wiadomości e-mailowe, kontakty korespondencyjne i telefoniczne;

11) inne wynikające z bieżących potrzeb placówki i oczekiwań rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XVII

Postanowienia końcowe

 

§ 36

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

4. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze Uchwał.

5. Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.

6. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) zamieszczenie statutu na stronie przedszkola.

7. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

Treść  niniejszego statutu wchodzi w życie z dniem 09.09.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

Mirosława Lubańska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Baniosze.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
M.Kamińska
(2022-09-23)
Udostępnił:
K Monika
(2022-11-24 12:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
K Monika
(2022-11-24 12:21:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki